Nawigacja

Przetargi

PRZETARG NIEOGRANICZONY na roboty budowlane

19.07.2012 rok

Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2 , ul. Mickiewicza 1, 58-150 Strzegom

ogłasza przetarg nieograniczony na

REMONT SANITARIATÓW W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ
NR 2 W STRZEGOMIU

 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2 , ul. Mickiewicza 1, 58-150 Strzegom, woj. dolnośląskie, tel. 074 6491291, faks 074 6491299.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: jednostka oświaty.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: REMONT SANITARIATÓW W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 W STRZEGOMIU.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu toalet uczniowskich w budynku Publicznej szkoły Podstawowej nr 2 w Strzegomiu. 2. Przedmiot zamówienia obejmuje remont następujących pomieszczeń: -sanitariaty na I i II piętrze wg specyfikacji istotnych warunków zamówienia . 3.Zakres robót obejmuje między innymi: a)wykucie z muru ościeżnic stalowych i wstawienie nowych ( 12 szt.). Ościeżnice należy dobrać do posiadanych przez zamawiającego skrzydeł drzwiowych; b)wykucie z muru ościeżnic drewnianych i wstawienie nowych (2 szt.); c)obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach z cegieł ; d)rozebranie 2 ścianek z cegieł o grubości 1/2 cegły o wymiarze 0,164 m2 każda ; e)zerwanie posadzek lub okładzin z masy lastrykowej, rozebranie wykładziny ściennej z płytek; f)wykonanie posadzek jednobarwnych z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm ( płytki do uzgodnienia z Zamawiającym); g)obudowa pionów kanalizacyjnych i wodociągowych płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwowo; h)położenie płytek glazurowych na zaprawie klejowej( płytki do uzgodnienia z Zamawiającym); i) położenie warstwy wyrównawczej i wygładzającej wraz ze środkiem gruntującym oraz dwukrotne malowanie farbą emulsyjną starych tynków wewnętrznych (kolor do uzgodnienia z Zamawiającym);j) demontaż
i montaż umywalek (umywalki do uzgodnienia z Zamawiającym); k) demontaż misek ustępowych
i montaż nowych (wiszących) misek ustępowych ; l) demontaż i montaż baterii umywalkowych (baterie umywalkowe do uzgodnienia z Zamawiającym ); ł) montaż 2 sztuk kabin natryskowych wraz z zamontowaniem baterii natryskowych z natryskiem ( kabiny natryskowe wraz z bateriami do uzgodnienia z Zamawiającym ) ; m) wymiana opraw żarowych hermetycznych 4.Na dokumentację niezbędną do wyceny robót będących przedmiotem zamówienia składają się :a)specyfikacja istotnych warunków zamówienia, b)wzór umowy, c)specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych (STWIOR), d)obmiar robót (przedmiar). 5.Szczegółowy zakres robót zawarty jest w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, SIWZ oraz przedmiarze, które stanowią podstawę do sporządzenia oferty. 6.W celu dokładnego skalkulowania ceny ofertowej wskazane jest przeprowadzenie wizji lokalnej przedmiotowego obiektu. Roboty ujęte
w dokumentacji, a nie ujęte w kosztorysie ofertowym, nie będą traktowane jako roboty dodatkowe
i nie będą finansowane przez Zamawiającego. 7.Zakres prac oraz odpowiedzialność Wykonawcy
w zakresie objętym proponowaną ceną ofertową obejmuje także: a)organizację, zabezpieczenie
i zagospodarowanie placu budowy, b)wynoszenie, przenoszenie, przesuwanie mebli,
c)po zakończeniu robót doprowadzenie placu budowy i terenów przyległych do należytego stanu
 i porządku, d)wywiezienie gruzu na składowisko odpadów komunalnych i utylizację odpadów budowlanych, e)ubezpieczenie remontu będącego przedmiotem zamówienia. 8.Wymaga się, aby na wykonany przedmiot zamówienia wykonawca udzielił co najmniej 36 miesiące gwarancji jakości, w tym na zastosowane wyroby budowlane i urządzenia od dnia sporządzenia protokołu odbioru końcowego wykonanego przedmiotu umowy. Roszczenia z tytułu gwarancji jakości nie wyłączają odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady przedmiotu umowy. Wykonawca udziela Zamawiającemu na cały przedmiot umowy rękojmi za wady na okres równy okresowi gwarancji jakości. 9.Zamawiający zastrzega, że wszystkie materiały użyte do wykonania i wykończenia podlegają jego bezwzględnej akceptacji przed wbudowaniem. 10.Roboty należy prowadzić zgodnie z przepisami Prawa budowlanego i przepisami BHP w sposób jak najmniej uciążliwy dla funkcjonowania Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 w Strzegomiu. Roboty należy prowadzić w dni robocze (tj. od poniedziałku do piątku),w godz. od 7.00 do 18.00. Przed podpisaniem umowy Wykonawca przedłoży Zamawiającemu kosztorys ofertowy wg którego dokonał wyceny robót. 11.Wymaga się aby wykonawca do 31.08.2012r. zakończył remont sanitariatów przynajmniej na jednym z pięter budynku Szkoły..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.45.33.00-7.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 40.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: WYMAGANE WADIUM - 2 000,00 ZŁ

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający uzna spełnienie warunku, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał min. dwie roboty budowlane polegające na wykonaniu robót wykończeniowych o wartości min. 100 tys. zł brutto każda zawierających w swym zakresie co najmniej: roboty związane z układaniem płytek. Wykonawca musi wykazać, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.
 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. 1.Zamawiający dokona oceny spełniania powyższych warunków na podstawie złożonych przez Wykonawcę dokumentów i oświadczeń na zasadzie spełnia warunek/nie spełnia warunku. Z treści załączonych dokumentów i oświadczeń w sposób jednoznaczny musi wynikać spełnienie przez Wykonawcę wymaganych warunków. 2.Dla potrzeb oceny spełnienia warunku 1.2., w przypadku gdy wartości zostaną podane w walutach innych niż PLN, Zamawiający przyjmie średni kurs PLN do tej waluty podawany przez NBP na dzień opublikowania ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. 3.Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia. 4.Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego warunki określone w pkt 1 spełniają łącznie, natomiast każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie zobowiązany jest wykazać brak podstaw do wykluczenia go z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy. (Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 musi być złożone w imieniu każdego wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.) 5. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie: 1)ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania, 2)zobowiązani są ustanowić Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia. Przyjmuje się, że pełnomocnictwo do podpisania oferty obejmuje pełnomocnictwo do poświadczenia za zgodność z oryginałem wszystkich dokumentów, 3)pełnomocnictwo musi wynikać z umowy lub z innej czynności prawnej, mieć formę pisemną: fakt ustanowienia Pełnomocnika musi wynikać z załączonych do oferty dokumentów, wszelka korespondencja prowadzona będzie z Pełnomocnikiem, 4)jeżeli oferta konsorcjum zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający może przed zawarciem umowy wezwać pełnomocnika do przedstawienia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. 5)Wszelka korespondencja dokonywana będzie z Wykonawcą występującym jako reprezentant pozostałych (lider). 6)Oferta musi być podpisana w taki sposób, aby prawnie zobowiązywała wszystkich Wykonawców występujących wspólnie. 7.Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnienie warunków, o których mowa w pkt 1.2. rozdziału VI SIWZ, będzie polegał na zasobach innych podmiotów, zobowiązany jest przedstawić w szczególności pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
  • wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
  • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1.Zgodnie z postanowieniami art.144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego, pod warunkiem podpisania aneksu zaakceptowanego przez obie Strony. W szczególności Zamawiający dopuszcza: 1.1.aktualizację danych Wykonawcy i Zamawiającego poprzez: zmianę nazwy firmy, zmianę adresu siedziby, zmianę formy prawnej itp., 1.2.zmianę terminów realizacji zamówienia z przyczyn niezależnych od Wykonawcy lub Zamawiającego, które to przyczyny każda ze Stron musi udokumentować. 1.3.Zmianę zapisów umowy jeżeli nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia, 1.4.możliwa jest zmiana umowy w zakresie kluczowego personelu Wykonawcy i Zamawiającego, za uprzednią zgodą zamawiającego wyrażoną na piśmie, akceptującą kandydata na kluczowe stanowisko kierownicze, 1.5.możliwa jest zmiana umowy w zakresie podwykonawstwa, za uprzednią zgodą Zamawiającego: możliwe jest powierzenie podwykonawcom innej części robót niż wskazana w ofercie Wykonawcy, a także możliwa zmiana podwykonawcy na etapie realizacji robót o ile nie sprzeciwia się to postanowieniom SIWZ. 2.Warunki dokonywania zmian: 2.1.inicjowanie zmian na wniosek Wykonawcy lub Zamawiającego, 2.2.uzasadnienie zmiany prawidłową realizacją przedmiotu umowy, 2.3.zmiany umowy, o których mowa powyżej muszą być dokonywane z zachowaniem przepisu art. 140 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.) stanowiącego, że umowa jest nieważna w części wykraczającej poza określenie przedmiotu zamówienia zawarte w SIWZ, 2.4.forma pisemna pod rygorem nieważności w formie aneksu do umowy. 3.Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.psp2strzegom.edupage.org
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Publiczna szkoła Podstawowa nr 2 im. Mikołaja Kopernika, ul. Mickiewicza 1, 58-150 Strzegom, woj. dolnośląskie, Sekretariat.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 06.08.2012 godzina 11:00, miejsce: Publiczna szkoła Podstawowa nr 2 im. Mikołaja Kopernika, ul. Mickiewicza 1, 58-150 Strzegom, woj. dolnośląskie, Sekretariat.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Nie dotyczy..

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

Ogłoszenie zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu - 19.07.2012 pod numerem 259498 – 2012.

WYKAZ  ZAŁĄCZNIKÓW

PRZEDMIAR -  I  PIĘTRO PSP_Nr_2-1_pietro.pdf

PRZEDMIAR - II PIĘTRO PSP_Nr_2-2_pietro.pdf

SIWZ SIWZ_Remont_Szkoly_PSP_2.doc

UWAGA !

W dokumencie SIWZ  błędnie wpisano adres zamawiającego na stronie 9.

W Dziale IX -Wymagania dotyczące wadium w punkie 6 aderes Zamawiającego jest - Urząd Miejski , Rynek 38 w Strzegomiu j , powinno być  Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 w Strzegomiu ul. Mickiewicza 1 - Sekretariat szkoły

Zal._1_-_druk_oferty(1).doc

Zal__2_-_osw__art__22(1).doc

Zal._3_-_osw._art._24.doc

Zal._3a_-_osw._art._24.doc

Zal._4_-_podwykonawcy.doc

zalacznik_5.doc- WZÓR UMOWY

zalacznik_6.doc WYKAZ ROBÓT

zalacznik_7.doc WZÓR PEŁNOMOCNICTWA

ZAŁĄCZNIK NR 8 - STWiOR:

okladka_-_dolna_ST.pdf

ST_00.00_Wymag.ogoln.pdf

ST_01.00_tynki_i_okladziny_wewn.pdf

ST_02.00__roboty_instalacji_sanitarnych.pdf

ST_03.00_Podlogi_i_posadzki.pdf

ST_04.00.00_roboty_malarskie.pdf

ST_05.00.00_roboty_rozbiorkowe.pdf

ZAŁĄCZNIKI DO STWOiR

 Zalacznik_nr_1_wzor_baterii_umywalkowej.doc

Zalacznik_nr_2_wzor_drzwi_prysznicowych.doc

Zalacznik_nr_3_wzor_brodzika.doc

Zalacznik_nr_4_wzor_miski_sedesowej.doc

Zalacznik_nr_5_wzor_umywalki.doc

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 , im. Mikołaja Kopernika w Strzegomiu

ogłasza przetarg nieograniczony

na remont sanitariatów

w Publicznej Szkole  Podstawowej nr 2 w Strzegomiu

informacja z dnia 27.06.2012 r.

REMONT SANITARIATÓW W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 W STRZEGOMIU
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2 , ul. Mickiewicza 1, 58-150 Strzegom, woj. dolnośląskie, tel. 074 6491291, faks 074 6491299.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.psp2strzegom.edupage.org

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: instytucja oświatowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: REMONT SANITARIATÓW W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 W STRZEGOMIU.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

1.Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu toalet uczniowskich w budynku Publicznej szkoły Podstawowej nr 2 w Strzegomiu

2.Przedmiot zamówienia obejmuje remont następujących pomieszczeń: -sanitariaty na I i II piętrze wg niniejszej specyfikacji oraz załączonej dokumentacji.

 3.Zakres robót obejmuje między innymi:

 a)wykucie z muru ościeżnic stalowych i wstawienie nowych ( 12 szt. )

b)wykucie z muru ościeżnic drewnianych i wstawienie nowych (2 szt)

c)obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach z cegieł

d)rozebranie 2 ścianek z cegieł o grubości 1/2 cegły o wymiarze 0,164 m2 każda

e)zerwanie posadzek lub okładzin z masy lastrykowej, rozebranie wykładziny ściennej z płytek

f)wykonanie posadzek jednobarwnych z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm ( płytki do uzgodnienia z Zamawiającym)

g)obudowa pionów kanalizacyjnych i wodociągowych płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwowo.

h)położenie płytek glazurowych na zaprawie klejowej( płytki do uzgodnienia z Zamawiającym)

i) położenie warstwy wyrównawczej i wygładzającej wraz ze środkiem gruntującym oraz dwukrotne malowanie farbą emulsyjną starych tynków wewnętrznych (kolor do uzgodnienia z Zamawiającym)

j)demontaż i montaż umywalek (umywalki do uzgodnienia z Zamawiającym)

k)demontaż misek ustępowych i montaż nowych (wiszących) misek ustępowych

l)demontaż i montaż baterii umywalkowych (baterie umywalkowe do uzgodnienia z Zamawiającym )

ł)montaż 2 sztuk kabin natryskowych wraz z zamontowaniem baterii natryskowych z natryskiem ( kabiny natryskowe wraz z bateriami do uzgodnienia z Zamawiającym )

m) wymiana opraw żarowych hermetycznych

3.a) Ościeżnice należy dobrać do posiadanych przez zamawiającego skrzydeł drzwiowych.

 

4.Na dokumentację niezbędną do wyceny robót będących przedmiotem zamówienia składają się :

a)specyfikacja istotnych warunków zamówienia,

b)wzór umowy,

c)specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych (STWIOR),

 d)obmiar robót (przedmiar).

 

5.Szczegółowy zakres robót zawarty jest w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, SIWZ oraz przedmiarze, które stanowią podstawę do sporządzenia oferty.

 6.W celu dokładnego skalkulowania ceny ofertowej wskazane jest przeprowadzenie wizji lokalnej przedmiotowego obiektu. Roboty ujęte w dokumentacji, a nie ujęte w kosztorysie ofertowym, nie będą traktowane jako roboty dodatkowe i nie będą finansowane przez Zamawiającego.

 7.Zakres prac oraz odpowiedzialność Wykonawcy w zakresie objętym proponowaną ceną ofertową obejmuje także:

a)organizację, zabezpieczenie i zagospodarowanie placu budowy,

 b)wynoszenie, przenoszenie, przesuwanie mebli,

c)po zakończeniu robót doprowadzenie placu budowy i terenów przyległych do należytego stanu i porządku,

d)wywiezienie gruzu na składowisko odpadów komunalnych i utylizację odpadów budowlanych,

e)ubezpieczenie remontu będącego przedmiotem zamówienia.

 8.Wymaga się, aby na wykonany przedmiot zamówienia wykonawca udzielił co najmniej 36 miesiące gwarancji jakości, w tym na zastosowane wyroby budowlane i urządzenia od dnia sporządzenia protokołu odbioru końcowego wykonanego przedmiotu umowy. Roszczenia z tytułu gwarancji jakości nie wyłączają odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady przedmiotu umowy. Wykonawca udziela Zamawiającemu na cały przedmiot umowy rękojmi za wady na okres równy okresowi gwarancji jakości.

9.Zamawiający zastrzega, że wszystkie materiały użyte do wykonania i wykończenia podlegają jego bezwzględnej akceptacji przed wbudowaniem.

10.Roboty należy prowadzić zgodnie z przepisami Prawa budowlanego i przepisami BHP w sposób jak najmniej uciążliwy dla funkcjonowania Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 w Strzegomiu. Roboty należy prowadzić w dni robocze (tj. od poniedziałku do piątku), w godz. od 7.00 do 18.00. Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 w Strzegomiu będzie w tym czasie czynne.

11.Przed podpisaniem umowy Wykonawca przedłoży Zamawiającemu kosztorys ofertowy wg którego dokonał wyceny robót..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.45.33.00-7.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 40.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: wadium nie jest wymagane

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający uzna spełnienie warunku, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał min. dwie roboty budowlane polegające na wykonaniu robót wykończeniowych o wartości min. 100 tys. zł brutto każda zawierających w swym zakresie co najmniej: roboty związane z układaniem płytek. Wykonawca musi wykazać, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.
 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

 

 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
 • 1.Zamawiający dokona oceny spełniania powyższych warunków na podstawie złożonych przez Wykonawcę dokumentów i oświadczeń na zasadzie spełnia warunek/nie spełnia warunku. Z treści załączonych dokumentów i oświadczeń w sposób jednoznaczny musi wynikać spełnienie przez Wykonawcę wymaganych warunków.
 • 2.Dla potrzeb oceny spełnienia warunku
 • 1.2., w przypadku gdy wartości zostaną podane w walutach innych niż PLN, Zamawiający przyjmie średni kurs PLN do tej waluty podawany przez NBP na dzień opublikowania ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych.
 • 3.Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.
 • 4.Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego warunki określone w pkt 1 spełniają łącznie, natomiast każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie zobowiązany jest wykazać brak podstaw do wykluczenia go z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy. (Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 musi być złożone w imieniu każdego wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.)
 • 5.Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie:
 • 1)ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania,
 • 2)zobowiązani są ustanowić Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia. Przyjmuje się, że pełnomocnictwo do podpisania oferty obejmuje pełnomocnictwo do poświadczenia za zgodność z oryginałem wszystkich dokumentów,
 • 3)pełnomocnictwo musi wynikać z umowy lub z innej czynności prawnej, mieć formę pisemną: fakt ustanowienia Pełnomocnika musi wynikać z załączonych do oferty dokumentów, wszelka korespondencja prowadzona będzie z Pełnomocnikiem,
 • 4)jeżeli oferta konsorcjum zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający może przed zawarciem umowy wezwać pełnomocnika do przedstawienia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.
 • 5)Wszelka korespondencja dokonywana będzie z Wykonawcą występującym jako reprezentant pozostałych (lider).

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
  • wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
  • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1.Zgodnie z postanowieniami art.144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego, pod warunkiem podpisania aneksu zaakceptowanego przez obie Strony. W szczególności Zamawiający dopuszcza: 1.1.aktualizację danych Wykonawcy i Zamawiającego poprzez: zmianę nazwy firmy, zmianę adresu siedziby, zmianę formy prawnej itp., 1.2.zmianę terminów realizacji zamówienia z przyczyn niezależnych od Wykonawcy lub Zamawiającego, które to przyczyny każda ze Stron musi udokumentować. 1.3.Zmianę zapisów umowy jeżeli nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia, 1.4.możliwa jest zmiana umowy w zakresie kluczowego personelu Wykonawcy i Zamawiającego, za uprzednią zgodą zamawiającego wyrażoną na piśmie, akceptującą kandydata na kluczowe stanowisko kierownicze, 1.5.możliwa jest zmiana umowy w zakresie podwykonawstwa, za uprzednią zgodą Zamawiającego: możliwe jest powierzenie podwykonawcom innej części robót niż wskazana w ofercie Wykonawcy, a także możliwa zmiana podwykonawcy na etapie realizacji robót o ile nie sprzeciwia się to postanowieniom SIWZ. 2.Warunki dokonywania zmian: 2.1.inicjowanie zmian na wniosek Wykonawcy lub Zamawiającego, 2.2.uzasadnienie zmiany prawidłową realizacją przedmiotu umowy, 2.3.zmiany umowy, o których mowa powyżej muszą być dokonywane z zachowaniem przepisu art. 140 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.) stanowiącego, że umowa jest nieważna w części wykraczającej poza określenie przedmiotu zamówienia zawarte w SIWZ, 2.4.forma pisemna pod rygorem nieważności w formie aneksu do umowy. 3.Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody. 4.Przyjęcie warunków niniejszego postępowania, tj. złożenie oferty jest jednoznaczne z przyjęciem wzoru umowy proponowanego przez Zamawiającego. 5.W celu podpisania umowy uprawniony przedstawiciel Wykonawcy, którego oferta została wybrana, powinien zgłosić się do siedziby Zamawiającego w terminie podanym w zawiadomieniu o wyborze oferty.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.psp2strzegom.edupage.org
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 w Strzegomiu 58-150 Strzegom, ul. Mickiewicza 1 (Sekretariat).

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 12.07.2012 godzina 10:00, miejsce: Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 w Strzegomiu 58-150 Strzegom, ul. Mickiewicza 1 (Sekretariat).

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Nie dotyczy.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

 

Ogłoszenie zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 27.06.2012 ,
numer ogłoszenia: 222244 – 2012 .
 

WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW:

Przedmiar-_PSP_Nr_2_2012_(2).pdf I piętro

Przedmiar-_PSP_Nr_2_2012_(2).pdf II piętro

SIWZ_Remont_Szkoly_PSP_2.doc

Zal._1_-_druk_oferty.doc

Zal__2_-_osw__art__22.doc

Zal._3_-_osw._art._24.doc

Zal._3a_-_osw._art._24.doc

Zal._4_-_podwykonawcy.doc

zalacznik_5.doc - WZÓR UMOWY

zalacznik_6.doc - WYKAZ ROBÓT

zalacznik_7.doc - WZÓR PEŁNOMOCNICTWA

ZAŁĄCZNIK NR 8 -STWiOR :

okladka_-_dolna_ST.pdf

ST_00.00_Wymag.ogoln.pdf

ST_01.00_tynki_i_okladziny_wewn.pdf

ST_02.00__roboty_instalacji_sanitarnych.pdf

ST_03.00_Podlogi_i_posadzki.pdf

ST_04.00.00_roboty_malarskie.pdf

ST_05.00.00_roboty_rozbiorkowe.pdf

ZAŁĄCZNIKI do STWiOR

Zalacznik_nr_1_wzor_baterii_umywalkowej.doc

Zalacznik_nr_2_wzor_drzwi_prysznicowych.doc

Zalacznik_nr_3_wzor_brodzika.doc

Zalacznik_nr_4_wzor_miski_sedesowej.doc

Zalacznik_nr_5_wzor_umywalki.doc

Aktualności

Kontakt

 • Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Strzegomiu
  ul. Mickiewicza 1
  58-150 Strzegom

  Dyrektor: Elżbieta Smyk

  Wicedyrektorzy:
  Bożena Bednarska
  Sabina Ługowska

  Sekretarz: Halina Subocz

  Administrator Bezpieczeństwa Informacji (ABI) / Inspektora Ochrony Danych w PSP nr 2 z oddziałami przedszkolnymi w Strzegomiu :
  Krzysztof Olejniczak

  Możliwość zgłaszania spraw dotyczących bezpieczeństwa danych codziennie w godzinach od 8.00-15.00 pod numerem telefonu 609 010402
  lub adresem e-mail: krzysztof.olejniczak@comars.pl
 • tel/fax (+48)074 649 12 99

Galeria zdjęć