Nawigacja

Mały Samorząd Szkolny Duży Samorząd Szkolny Lektury dla klas 1-3 Lektury dla klas 4-6 Sprawdzian klas 6 Bezpiecznie na drodze Bezpieczny internet Bezpiecznie na stoku Bezpieczna woda Zdrowe żywienie Zasady bezpeczenstwa podczas zabaw zimowych

Uczniowie

Mały Samorząd Szkolny


 

 

 

RADA MAŁEGO SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO:

 

 

 Filip Ciarka kl. IIb- przewodniczący

 

 

Artur Ratkowski kl. IIIa- zastępca

 

 

Urszula Należna kl. IIIa- sekretarz

 

 

 

Opiekunowie MSU: Jolanta Wilczak

i Ewa Ibek

 

 

 

REGULAMIN

Małego Samorządu Uczniowskiego

w Publicznej Szkole Podstawowej nr 2 w Strzegomiu.

 

 

 

ROZDZIAŁ I

Działalność samorządu

 

& 1.

 

Samorząd uczniowski tworzą wszyscy uczniowie klas I-III.

 

Władzami samorządu uczniowskiego są:

 a) Na szczeblu klasowym: samorząd klasowy.

 b) Na szczeblu szkoły: rada szkoły.

 

Regulamin samorządu nie może być sprzeczny ze statutem szkoły.

 

&2.

 

Cele samorządu

 

·        Uczestnictwo uczniów w samodzielnym rozwiązywaniu własnych problemów oraz partnerstwo współpracy z nauczycielem w realizacji celów wychowawczych szkoły.

·        Rozwijanie demokratycznych form współdziałania uczniów i wzajemnego wspierania się oraz przyjmowania współodpowiedzialności za jednostki i grupę.

·        Kształtowanie umiejętności zespołowego działania, stwarzania warunków do aktywności społecznej i samodyscypliny uczniów.

 

&3.

 

Zadania samorządu 

 

 

·        Motywowanie społeczności uczniowskiej do najlepszego spełniania obowiązków szkolnych.

·        Współudział w rozwijaniu, w czasie wolnym od zajęć lekcyjnych, zainteresowań naukowych, kulturalnych, sportowych, turystyczno- krajoznawczych, organizowanie wypoczynku i rozrywki.

·        Dbanie o sprzęt i urządzenia szkolne, organizowanie grup uczniowskich do wykonywania niezbędnych prac na rzecz klasy i szkoły.

·        Organizowanie pomocy koleżeńskiej uczniom napotykającym na trudności w szkole, w środowisku rówieśniczym i rodzinnym.

·        Dbanie o dobre imię i honor szkoły, kultywowanie i wzbogacanie jej tradycji.

·        Współpraca z zespołem redakcyjnym gazetki szkolnej w celu informowania uczniów o swojej działalności.

·        Zgłaszanie uczniów do nagród i wyróżnień a także kar.

·        Dysponowanie funduszami, w porozumieniu z opiekunami SU oraz środkami wypracowanymi przez uczniów.

·        Rada samorządu współpracuje z władzami szkoły i uzgadnia z nimi ważniejsze przedsięwzięcia.

·        Rada samorządu jest pomostem między gronem pedagogicznym a uczniem.

 

&4.

 

Prawa samorządu:

 

·        Prawo do zapoznania się z programem nauczania, jego treścią, celem i stawianymi wymaganiami.

·        Prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu.

·        Prawo do wyboru nauczyciela lub nauczycieli ( maks. 3) pełniących rolę opiekunów samorządu uczniowskiego.

·        Prawo do przedstawiania radzie pedagogicznej i dyrektorowi szkoły wniosków opinii we wszystkich sprawach szkoły, w szczególności dotyczących przestrzegania podstawowych praw uczniów.

·        Prawo do zgłaszania propozycji do planu wychowawczego szkoły i statutu szkoły.

·        Prawo do opiniowania szkolnego i przedmiotowego systemu oceniania.

·        Prawo do wyrażania opinii na temat pracy nauczyciela przedstawionej dyrektorowi szkoły przygotowującemu ocenę pracy tego nauczyciela.

·        Prawo do redagowania i wydawania gazetki szkolnej.

·        Prawo do organizowania życia szkolnego oraz działalności kulturalnej, sportowej, rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, w porozumieniu z dyrektorem szkoły.

 

 

ROZDZIAŁ 2

 Rada uczniowska

 

&1.

 

Skład władz samorządu:

 

Władzą samorządu uczniowskiego jest rada uczniowska, która składa się z członków wybieranych przez uczniów wyborach tajnych i równych.

 

W skład rady uczniowskiej wchodzą:

 - przewodniczący

 - zastępca

 - sekretarz

 - osoby odpowiedzialne za sekcję i jej członkowie

 

Kadencja rady uczniowskiej trwa 1 rok

 

Członkami rady są uczniowie klas  I-III.

 

-Przewodniczący rady uczniowskiej kieruje pracą samorządu i reprezentuje samorząd uczniowski wobec władz szkoły i na zewnątrz szkoły.

-Członkowie rady zbierają propozycje, opinie i wnioski w poszczególnych klasach.

-Wszystkie decyzje podejmowane są poprzez jawne głosowanie większością głosów na zebraniach zwoływanych przez przewodniczącego lub opiekuna samorządu.

-Każdy członek rady ma równe prawo głosu.

 

&2.

 

 

Rada uczniowska ma prawo powoływać sekcje do wykonania określonych działań.

 

-Na czele sekcji stoją osoby odpowiedzialne, powoływani na pierwszym zebraniu rady uczniowskiej.

-W skład sekcji wchodzą uczniowie spoza rady uczniowskiej .

-Członkowie sekcji mogą być odwoływani przez osobę odpowiedzialna za daną sekcję, jeżeli nie wypełniają należycie swoich obowiązków ( za zgoda opiekunów samorządu uczniowskiego).

-Pracami wszystkich sekcji koordynuje przewodniczący rady wraz z opiekunami samorządu.

 

 

ROZDZIAŁ 3.

 Wybory do rady uczniowskiej

 

&1.

 

-Wybory do samorządu należy przeprowadzić nie później niż do 20 września na dany rok szkolny.

-Wybory są tajne , bezpośrednie i równe.

-W wyborach biorą udział uczniowie z klas I- III

-Każda klasa ma prawo zgłosić maksimum dwóch kandydatów. 

 

&2.

 

-Wybory ogłaszają i przeprowadzają opiekunowie samorządu w porozumieniu z dyrektorem szkoły.

-Zarządzenie o wyborach rozwiesza się w formie plakatów na terenie szkoły oraz ogłasza w poszczególnych klasach.

-Zgłoszenia kandydatów do samorządu uczniowskiego dokonują samorządy klasowe.

-Samorządy klasowe są zobowiązane do dostarczenia opiekunom SU programy wyborcze -kandydatów i ich charakterystyki w formie pisemnej, na tydzień przed wyborami.

-Programy wyborcze wraz z charakterystykami kandydatów są prezentowane na tablicy ogłoszeń samorządu uczniowskiego.

 

&3.

 

 

-Komisja wyborcza składająca się z członków rady uczniowskiej ustępującej kadencji przeprowadza wybory, liczy głosy i ogłasza wyniki.

-Komisja działa pod nadzorem opiekuna SU.

-Każdy uczeń biorący udział w głosowaniu dostaje kartę wyborczą z nazwiskami kandydatów.

-Głosować można wyłącznie na jednego kandydata

-Wyborca stawia znak „X” obok wybranego kandydata.

-Głosy wrzucane są do urny wyborczej w obecności komisji wyborczej.

 

&4.

 

 

-W skład rady uczniowskiej wchodzą uczniowie, którzy otrzymali najwięcej głosów.

-Prezydium rady stanowi trzech kandydatów, którzy otrzymali najwięcej głosów.

-Pozostali kandydaci tworzą poszczególne sekcje.

 

 

ROZDZIAŁ 4

 Odwoływanie członków rady uczniowskiej

 

 

-Członek rady uczniowskiej jest odwoływany w przypadku niekompetencji i naruszenia regulaminu samorządu uczniowskiego.

-Sprawę odwoławcza rozpatruje zgromadzenie samorządów poprzez głosowanie tajne, bezpośrednie i równe.

-Na miejsce odwołanego członka rady powołuje się kandydata, który w ostatnich wyborach otrzymał kolejno największą ilość głosów lub też ucznia, który został zgłoszony i zaakceptowany przez zgromadzenie samorządu.

-Członek rady uczniowskiej może sam zrezygnować z działalności w radzie.

 

 

ROZDZIAŁ 5

 Opiekunowie samorządu uczniowskiego

 

 

&1.

 

Kandydatów na opiekunów SU proponują:

 - rada uczniowska

 - rada pedagogiczna

 - zgromadzenie samorządu

 

Opiekunowie samorządu uczniowskiego uzyskują status stałego obserwatora obrad radu uczniowskiej i koordynatorów jej działalności.

Kadencja opiekunów trwa 1 rok z możliwości reelekcji po pozytywnej opinii rady uczniowskiej i akceptacji zgromadzenia samorządów.

 

&2.

 

Przepisy końcowe:

 

1.      SU może prowadzić działalność dochodową, np. kiermasze okazjonalne .

2.      Wszelkie imprezy dochodowe musza mieć akceptację opiekunów samorządu uczniowskiego i dyrektora szkoły.

3.      Wszystkie decyzje rady uczniowskiej i zgromadzenia SU podejmuje się większością co najmniej połowy składy rady uczniowskiej i zgromadzenia SU.

Decyzje podjęte przez SU muszą być zatwierdzone przez dyrektora szkoły

 

 

 

 

 

 

 

                                                                        

Plan pracy ,,Małego Samorządu Uczniowskiego klas I-III”

Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2

w Strzegomiu

na rok szkolny 2018/2019

 

 

 

 

Lp

Zadania i formy realizacji

Cele

Termin realizacji

 

1.

 

 

 

2.

 

 

 

3.

 

Wybory ,, Rady Małego Samorządu Uczniowskiego”.

 

 

Zorganizowanie zebrań ,,Małego Samorządu”.

 

 

,,Otrzęsiny pierwszaków”- przyjęcie w poczet bractwa

klas I-III  pierwszoklasistów.

- Kształtowanie poczucia przynależności do szkoły.

 

 

-Rozwijanie samorządności

uczniów.

 

 

-Tworzenie silnej więzi między wszystkimi uczniami,

-podtrzymywanie tradycji i obrzędowości w szkole.

 

 

 

 

 

W

R

Z

E

S

            I

E

Ń

 

 

 

4.

 

 

 

5.

 

 

 

6.

Zorganizowanie wystawy ,,Portret mojej Pani”.

 

 

Udział w akcji ,,Pomocna dłoń dla pierwszaka”.

 

 

Udział w akcji ,,Góra grosza”

 

 

-Kształcenie wrażliwości estetycznej i wyobraźni twórczej.

 

 

-Integracja uczniów

klas I-III poprzez wspólne działanie i zabawę.

 

- Kształtowanie postaw prospołecznych.

P

A

Ź

D

Z

I

E

R

N

I

K

 

 

 

 

 

7.

 

 

 

 

 

 

8.

 

 

 

Udział w organizacji ,,Charytatywnego kiermaszu ozdób bożonarodzeniowych.

 

 

 

 

 

Zorganizowanie wróżb i konkursów dla uczniów klas I-III z okazji

 ,, Andrzejek”.

 

 

 

 

 

 

-Inspirowanie do udziału we wspólnych przedsięwzięciach,

-wyzwalanie inicjatywy i pomysłowości.

 

-Wspólne działanie nauczycieli, rodziców, uczniów,

-rozwijanie pożądanych postaw społeczno- moralnych,

-zbieranie funduszy na leczenie chorych dzieci.

 

-Wdrażanie do zgodnej zabawy w grupie,

-tworzenie sinej więzi między wszystkimi uczniami,

-wyzwalanie pomysłowości i inicjatywy uczniów.

L

I

S

T

O

P

           A

D

 

9.

 

 

 

 

 

10.

 

Udział w akcji ,, I ty zostań św.

Mikołajem” – zbiórka zabawek dla dzieci z Domu Dziecka.

 

 

 

Prezentacja klasowych choinek.

 

 

 

 

 

 

-Kształtowanie postaw prospołecznych.

 

 

 

-Pobudzenie do pielęgnowania tradycji,

- inspirowanie do udziału we wspólnych przedsięwzięciach.

 

 

G

R

U

D

Z

I

E

Ń

11.

 

 

 

12.

Pomoc w przygotowaniu zabawy karnawałowej.

 

 

Organizacja konkursów i zabaw dla uczestników zabawy karnawałowej.

-Inspirowanie do udziału we wspólnych przedsięwzięciach.

 

 

- Wdrażanie do zgodnej zabawy w dużej grupie.

S

T

Y

C

Z

E

Ń

13.

Walentynkowe wiadomości – zorganizowanie  charytatywnej poczty walentynkowej.

 

 

- Inspirowanie do udziału we wspólnych przedsięwzięciach.

L

U

T

Y

 

14.

 

 

 

 

 

 

Prezentacja ,, zielonej” mody wiosennej.

 

 

 

 

 

 

 

-Wdrażanie do zgodnej zabawy w dużej grupie.

 

 

M

A

R

Z

E

C

 

 

15.

 

 

 

16.

 

 

17.

 

 

 

Pomoc w organizacji XIV Gminnego  Turnieju ortograficzno-sportowego dla uczniów klas III.

 

Udział w akcji ,,Dni Ziemi”.

 

 

,, Śmiech to zdrowie” – primaaprilisowe żarty.

 

 

 

 

Rozwijanie wśród dzieci chęci wspólnej zabawy.

 

 

-Kształcenie postaw proekologicznych.

 

-Rozwijanie wśród dzieci chęci wspólnej zabawy.

 

K

W

I

E

C

I

E

Ń

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18.

 

 

 

19.

 

 

 

20.

 

 

 

 

 

Pomoc w organizacji Dnia Dziecka oraz

,, Festynu dziecięcego”.

 

 

Udział w organizacji ,, Drzwi otwartych dla sześciolatków”.

 

 

Pożegnanie klas III.

 

 

 

 

 

 

-Wdrażanie do umiejętnego gospodarowania wolnym czasem.

 

 

-Wyzwalanie inicjatywy i pomysłowości uczniów.

 

 

- Podtrzymywanie tradycji i obrzędowości w szkole.

 

 

 

 

 

 

C

Z

E

R

W

I

E

C

 

 

 1. Pomoc w dekorowaniu korytarza.

 

 

 

 

 1. Niesienie pomocy osobom starszym i samotnym.

 

 

 1. Redagowanie gazetki ,,Skrzacik”.

 

 

 

 

 

 1. Organizowanie zabaw ruchowych dla uczniów klas I w ramach akcji ,,Pomocna dłoń dla pierwszaka”.

 

 

 1. Udział w zebraniach

,, Małego Samorządu Uczniowskiego”.

-Rozwijanie wrażliwości na estetykę miejsca nauki,

- wdrażanie do stałej troski o mienie społeczne.

 

-Budzenie szacunku dla osób starszych.

 

 

-Wyzwalanie inicjatywy i pomysłowości uczniów,

-rozwijanie wyobraźni i wrażliwości literacko – plastycznej.

 

-Inspirowanie do udziału we wspólnych przedsięwzięciach,

-tworzenie silnej więzi między wszystkimi uczniami.

 

-Rozwijanie samorządności uczniów,

- kształtowanie postawy współgospodarza szkoły.

C

A

Ł

Y

 

 

R

O

K

 

 

S

Z

K

O

L

N

Y

 

  Opracowała : mgr Jolanta Wilczak

Aktualności

Kontakt

 • Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Strzegomiu
  ul. Mickiewicza 1
  58-150 Strzegom

  Dyrektor: Elżbieta Smyk

  Wicedyrektorzy:
  Bożena Bednarska
  Sabina Ługowska

  Sekretarz: Halina Subocz

  Administrator Bezpieczeństwa Informacji (ABI) / Inspektora Ochrony Danych w PSP nr 2 z oddziałami przedszkolnymi w Strzegomiu :
  Krzysztof Olejniczak

  Możliwość zgłaszania spraw dotyczących bezpieczeństwa danych codziennie w godzinach od 8.00-15.00 pod numerem telefonu 609 010402
  lub adresem e-mail: krzysztof.olejniczak@comars.pl
 • tel/fax (+48)074 649 12 99

Galeria zdjęć